Udskriv siden

Kunstforeningen Firkanten.

VEDTÆGTER

 

1.

Foreningens formål er:

a)

at fremme interessen for og forståelsen af kunst blandt sine medlemmer, gennem indkøb af kunst.  Kunstforeningen ønsker, at indkøbe en mangfoldighed at kunstarter samt, at repræsentere mange kunstgenrer. Kunstforeningen kan tage initiativ til fælles arrangementer.

b)

efter bestyrelsens beslutning at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne. De medlemmer, hvis navne udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstvær­ker i den rækkefølge, de er udtrukket.

 

Bortlodningen og udlodningen finder sted på generalforsamlingen, og kun medlemmer, der er til stede eller repræsenteres ved en stedfortræder, kan deltage i bortlodningen. De indkøbte kunstværker skal udstilles mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Til indkøb af kunstgenstande anvendes det indbetalte kontingent, efter at eventuelle udgifter i forbindelse med de arrangerede udstillinger er afholdt.

 

2.

 

Som medlem kan optages enhver, der har eller har haft tilknytning til Odense Kommune. Indmeldelse skal normalt ske ved begyndelsen af et regnskabsår, men kan dog ske i regn­skabsårets løb mod indbetaling af kontingent fra regnskabsårets begyndelse. Indmeldelse skal dog finde sted senest den 31. december i et år.

 

3.

a)  

Kontingentet forfalder til betaling den 1. i hver måned. Beløbets størrelse bliver fastsat på den årlige generalforsamling. For at kunne deltage i den årlige generalforsamling må et medlem have betalt fuldt kontingent for det regnskabsår, for hvilket lodtrækningen finder sted.

b)

Almindelig praksis er at kontingentet

1.     betales via netbank pr. d.1. i hver måned,

2.     hele årskontingentet betales inden d. 1. marts i et givet år.

 

4.

 

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til formanden. Tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted.

 

5.

 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Kunstforeningens midler indsættes på en bankbog og/eller en girokonto, hvorover forman­den og kassereren i fællesskab kan disponere.

 

 

 

6.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalfor­samling.

 

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning. Bestyrelsesmed­lemmerne vælges for 2 år ad gangen, dog således at der det første år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Formanden og kassereren kan ikke afgå samti­dig. Bestyrelsen fører protokol over afholdte møder. Bestyrelsen forestår indkøb af kunst­genstande til foreningen.

 

7.

 

Hver år indkøbes og bortloddes et antal kunstgenstande. Gevinsterne opdeles i A- og B-gevinster.

 

Først foregår udlodningen af A-gevinster. Antallet af A-gevinster er det givne antal, som er indkøbt som A-gevinster. Hvis en A-gevinstmodtager ønsker en B-gevinst i stedet, kan dette imødekommes mod, at B-gevinsten noteres for vinderen som en A- gevinst. Når et antal gevinster svarende til A-gevinster er udtrukket, er resten B-gevinster.

 

Hvis et udtrukket medlem ikke ønsker at bruge sin A-gevinstret, overføres retten til A-gevinst til næste års udtrækning.

 

Et medlem kan kun opnå én A-gevinst inden for 4-årsperioden. De udtrukne medlemmer vælger gevinster i den rækkefølge, deres medlemsnummer bliver udtrukket. Hvis et med­lem ikke kan være til stede ved udtrækningen, skal vedkommende udpege en stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Hvis et medlem i tre år hverken har vundet A- eller B-gevinst, deltager det med to numre i udtrækningen. Et medlem der intet har vundet i 6 år, får hvert år, indtil gevinst er opnået, tildelt et lod yderligere i puljen til lodtrækningen.

 

Ingen kan opnå mere end én udtrækning på samme generalforsamling.

 

8.

 

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Der indkaldes senest 1 måned før afholdelsen via mail og på hjemmeside..

 

9.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

 

  1. Valg af dirigent

  2. Formanden aflægger beretning

  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

  4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  7. Valg af 2 revisorer

  8. Fastlæggelse af kontingent

  9. Eventuelt

10. Bortlodning af de indkøbte kunstværker

 

10.

 

Forslag, som medlemmerne  ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

11.

 

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Såfremt der ved afstemninger opnås stemmelighed, foretages der atter afstemning om samme punkt, og såfremt der atter opnås stemmelighed, er forslaget forkastet. Såfremt der stilles forslag derom, skal afstemningen foregå skriftligt.

 

12.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 20% af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamling skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsendelse.

 

13.

 

For at vedtage vedtægtsændringer fordres, at mindst 2/3 fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

14.

 

Beslutter en generalforsamling at ophæve foreningen, træffes samtidig beslutning om, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 1989.

 

Ændringer i paragraf 8 og 9 foretaget den 22. februar 1992.

Ændring af paragraf 1 og derfor i nummereringen af paragrafferne den 12. februar 1994. Ændring i paragraf 7 foretaget 8. februar 1997.

Ændring af paragraf 7 foretaget 9. februar 2001.

Ændring af paragraf 7 foretaget 6. februar 2004.

Ændring af paragraf 7 foretaget 11. februar 2005.

Ændring af paragraf 1 foretaget 11. februar 2011.

Ændring af paragraf 3 foretaget 11. februar 2011.

Ændring af paragraf 7 foretaget  8.februar 2013.

Ændring af paragraf 8 foretaget 26. februar 2016.